خرید بلیت استخر

بلیت استخر

بلیت کودک مخصوص کودکان زیر 5 سال می باشد.

پکیج های استخر

10 جلسه 90 دقیقه ای 90روزه
20 جلسه 90 دقیقه ای 90 روزه
30 جلسه 90 دقیقه ای 90 روزه
40 جلسه 90 دقیقه ای 120 روزه
50 جلسه 90 دقیقه ای 150 روزه
50 جلسه 120 دقیقه ای 150 روزه