**یک هفته ویژه :
از دوشنبه ۹۶/۹/۱۳ تا دوشنبه هفته آینده ۹۶/۹/۲۰ بمناسبت روز دانشجو تخفیف بشرح ذیل جهت دانشجویان جاری میباشد.(تخفیف ۴۵%)
پارک آبی ۱۶۰۰۰ تومان
استخر زمان آزاد ۱۴۰۰۰ تومان
تخفیف با ارائه کارت دانشجویی محقق میگردد**